1. Algemene voorwaarden

De hierop volgende verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen LJ Design en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien die tussen de partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. LJ Design behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan haar producten en diensten dewelke beschreven worden in haar folders, catalogussen, prijslijsten, verklarende tekeningen, enz …

2. Eigendomsrecht ontwerpen, studies, prototypes,…

Zolang geen nadere afspraken werden gemaakt tussen LJ Design en de opdrachtgever met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op de door LJ Design aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, zoals ontwerpen blijven deze eigendom van LJ Design. Misbruik hiervan kan gerechtelijk vervolgd worden.

3. Offertes

Alle prijzen in de offertes zijn exclusief BTW en exclusief transportkosten. De prijzen voor drukwerk zijn exclusief ontwerp en opmaak.

4. Betalingsvoorwaarden

Alle betalingen dienen bij levering contant te gebeuren, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is er een conventionele verwijlintrest verschuldigd van 12 % per jaar op het openstaande saldo, met een minimumintrest zoals volgt uit de bepalingen van artikel 5 van het Wetboek der bestrijding van de betalingsachterstallen in handelstransacties. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal het openstaande saldo van rechtswege en zonder noodzaak tot voorafgaande aanmaning, verhoogd worden met 15 % op bedragen lager dan € 2.500,00 en met 10% op bedragen hoger dan € 2.500,00 ten titel van forfaitair schadevergoeding, met een minimum van € 250,00 en te verhogen met de gemaakte kosten met betrekking tot de invordering van de schuldvordering, hieronder begrepen de erelonen van de advocaten overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 WBBH. In geval van annulering van de opdracht is de opdrachtgever gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van 30 % op de contractprijs, te verhogen met de waarde van hetgeen op het ogenblik van de annulatie reeds uitgevoerd is.

5. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de aan de klant afgeleverde producten gaat pas op deze over nadat de klant al hetgeen hij krachtens enige overeenkomst aan LJ Design is verschuldigd of zal worden (daaronder begrepen onder meer de koopprijs, inclusief de ingevolge de Algemene Voorwaarden eventueel verschuldigde rente en kosten) volledig heeft voldaan. Voordat de eigendom van de producten op de klant is overgegaan is de klant niet gerechtigd de producten te vervreemden, te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren. De klant is in dat geval slechts bevoegd de producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken. Alle rechten van industriële en intellectuele aard met betrekking tot de applicatie blijven bij LJ Design volgens geldend Europees recht, tenzij anders overeengekomen.

Alle eigendomsrechten gelden voor de softwarealgoritmes en -logica, broncode, databasesystemen en -ontwerpen, interfaces. Deze lijst is niet exhaustief. LJ Design heeft alle rechten op deze systemen en onderwerpen. Het is de opdrachtgever dan ook niet toegestaan de software te dupliceren, te commercialiseren of te laten commercialiseren. De klant waarborgt dat hij beschikt over alle auteurs- en andere rechten of de nodige geldige licenties betreffende de software en de informatie die hij op zijn website laat opnemen of op de door LJ Design beschikbaar gestelde hardware, of bij LJ Design ondergebrachte hardware en waarborgt dat LJ Design hiervoor nooit kan worden aangesproken. LJ Design heeft geen rechten op materiaal en inhoud, op webpagina’s of in databanken die eigendom zijn van de klant van LJ Design.

6. Levering

De klant is verplicht de producten bij aflevering, dan wel indien het transport door LJ Design wordt geregeld bij aankomst van de producten bij de klant, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Voldoen de producten bij deze visuele controle aan wat ter zake is overeengekomen, dan worden de producten aanvaard. Indien het geleverde diensten betreft worden nadien geen klachten meer (over de gebrekkige uitvoering daarvan) in behandeling genomen. In alle andere gevallen moeten klachten ontstaan na aanvaarding als bedoeld hierboven, uiterlijk binnen acht dagen schriftelijk aan LJ Design worden gemeld, met dien verstande dat gebreken die redelijkerwijs niet binnen deze termijn hadden kunnen worden geconstateerd, onmiddellijk na constatering, doch in ieder geval binnen veertien dagen na aanvaarding van de producten schriftelijk aan LJ Design moeten worden gemeld. Gebreken in kwaliteit of uitvoering van een afzonderlijk product dat deel uitmaakt van een uit meer producten bestaande levering geven de klant nimmer het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

Alle verrichtingen in verband met de verzending (vervoer, verzekering, douaneformaliteiten, aflevering, enz.) geschieden voor rekening van en op verantwoordelijkheid van de koper/opdrachtgever, die verplicht is het geleverde te controleren bij ontvangst en eventueel verhaal te doen op de vervoerder ook ingeval van franco verzending. Indien LJ Design zelf zorg dient te dragen voor de verzending van de door haar te leveren goederen dan geschiedt dat voor rekening van en op risico van de koper/opdrachtgever waarbij LJ Design zich ertoe zal inspannen dat te doen plaatsvinden aan een aanvaardbare kostprijs, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging. De verplaatsingskosten die noodzakelijk mochten blijken bij de levering van goederen en/of diensten worden door LJ Design aan de gangbare tarieven doorgerekend aan de koper/opdrachtgever.

7. Verpakking

Alle verpakkingen zijn voor rekening van de koper/opdrachtgever en worden door LJ Design niet teruggenomen, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging.

8. Waarborg

LJ Design gaat ervan uit dat de koper/opdrachtgever onderdelen voor de opdracht (zoals teksten, foto’s, logo’s) of de volledig afgewerkte drukklare opdracht zal aanleveren op een digitale drager of via e-mail, conform onze specificaties. Alle veranderingen aan de aldus aangeleverde documenten maken deel uit van een meerprijs. Indien het aangeleverde bestand niet qua proporties overeenstemt met het te drukken formaat, dan is LJ Design niet verantwoordelijk voor verkeerde afdrukformaten, tenzij de formaten en uitsnijding duidelijk gespecificeerd werden in de orderbevestiging. Als het aangeleverde bestand niet correct is aangeleverd (vb. lage resolutie, onjuist formaat) dan kan LJ Design de goede kwaliteit niet waarborgen en zal zij niet verantwoordelijk zijn voor het afdrukken van een slechte kwaliteit. Indien LJ Design het nodig acht om de aangeleverde bestanden te verbeteren, dan maakt zulks automatisch een te factureren meerwerk uit.

LJ Design kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de opdrachtgever, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. Het drukwerk wordt gedrukt op het gevraagde media en volgens de afgesproken afwerkingsmethode, beschreven in de orderbevestiging. Tussen verschillende bestellingen kan een onderscheid zijn qua gebruikte media.

De kleinste wijziging door toedoen van de koper/opdrachtgever brengt het verval van de waarborg met zich mede. LJ Design is enkel en alleen waarborg verschuldigd wanneer de koper/opdrachtgever aan al zijn betalingsverbintenissen heeft voldaan, zonder hierdoor de waarborgtermijn kan verlengd worden. LJ Design verklaart dat de producten voorafgaandelijk het voorwerp hebben uitgemaakt van een kwaliteitstest binnen haar onderneming.

9. Rechtsbevoegdheid

Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van Brugge, namelijk het Vredegerecht, de Rechtbank van Koophandel en de Rechtbank van Eerste Aanleg van ons arrondissement naargelang het geval. Dit geldt eveneens wanneer wissels worden getrokken op de klant. Van die rechtsbevoegdheid clausule van de rechtbanken kan slechts door onze beslissing vrijwillig worden afgeweken. Indien een bepaalde bepaling om één of andere reden ongeldig zou bevonden worden, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing en wordt de ongeldig bevonden bepaling vervangen door een de dichtst benaderende bepaling dewelke wettelijk mogelijk is.

10. Overige bepalingen

Het gebruik van drukwerk en websites en het plaatsen van reclamepanelen met of zonder toelatingsvergunning gebeurt op de volledige verantwoordelijkheid en risico van de klant. Bij spandoeken, vlaggen, reclamepanelen, enz. kan LJ Design niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit storm.

×